Το Εργαστήριο «IT-Lab»Το Εργαστήριο «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο
«IT-Lab» ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 513/21.02.2017)  ώστε να εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων, λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση και εκμάθηση σχετικών τεχνολογιών και προϊόντων.

Συγκεκριμένα τα κύρια γνωστικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:
www.rting.org aloha tube
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων

• Η έρευνα και ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων σε προβλήματα υψηλής χωρικής και χρονικής πολυπλοκότητας

• Η έρευνα και ανάπτυξη της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, αναγνώρισης προτύπων και τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή τους σε άλλα γνωστικά πεδία όπως της βιοπληροφορικής, βιοϊατρικής, βιομηχανικών εφαρμογών, συστημάτων λήψης αποφάσεων, της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και μονwww.rting.org aloha tubeτελοποίησης κ.α.

• Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανακάλυψη κρυφών προτύπων κανόνων και συσχετίσεων (data analytics) π.χ. τάσεις της αγοράς, επιχειρηματική ευφυΐα, συμπεριφορά χρήστη ιστοσελίδων κ.α.

• Το Εργαστήριο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την οργάνωση online σεμιναρίων και μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σε τεχνολογικά προϊόντα αιχμής.