Ημερήσια αρχεία: 25 Σεπτεμβρίου 2017


Πρωτοποριακά Online Σεμινάρια “Εκπαιδευτής Ενηλίκων” για προετοιμασία στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), με μοριοδότηση, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (200 ώρες). Για να παρακολουθήσετε το […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων