Το Εργαστήριο «IT-Lab»Το Εργαστήριο «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο
«IT-Lab» ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 513/21.02.2017)  ώστε να εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων, λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση και εκμάθηση σχετικών τεχνολογιών και προϊόντων.

Συγκεκριμένα τα κύρια γνωστικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:
www.rting.org aloha tube
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων

• Η έρευνα και ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων σε προβλήματα υψηλής χωρικής και χρονικής πολυπλοκότητας

• Η έρευνα και ανάπτυξη της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, αναγνώρισης προτύπων και τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή τους σε άλλα γνωστικά πεδία όπως της βιοπληροφορικής, βιοϊατρικής, βιομηχανικών εφαρμογών, συστημάτων λήψης αποφάσεων, της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και μονwww.rting.org aloha tubeτελοποίησης κ.α.

• Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανακάλυψη κρυφών προτύπων κανόνων και συσχετίσεων (data analytics) π.χ. τάσεις της αγοράς, επιχειρηματική ευφυΐα, συμπεριφορά χρήστη ιστοσελίδων κ.α.

• Το Εργαστήριο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την οργάνωση online σεμιναρίων και μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σε τεχνολογικά προϊόντα αιχμής.

It’s important to note that if you’ll find a lot of things to look at when you are inside the practice of choosing the suitable expert correspondence writing assistance, 1 factor to keep in mind could be the simple fact not all professional letter writing providers may offer you with what you need

The letter examples and letter type s readily available that will help companies reach to prospective customers from around the world. Using the technologies of today, these letter producing companies are in a position to produce a letter for nearly every business requirement. Here Are a Few of the Common letter examples that you should look cheap dissertation writing services for Whenever You Are in the process of Selecting the Best letter composing service to your own requirements: