Ερευνητικά Έργα


Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που ασχολείται το εργαστήριο.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε και στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγής, στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, στην αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών διαδικασιών μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων.

Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμβάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων, συστημάτων και λογισμικού στο πεδίο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Παράλληλα προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επιστημονικού Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Εμμέσως, διά των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο υποβοηθά την ανάπτυξη του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του T.E.I Κεντρικής Μακεδονίας και υποστηρίζει την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώθηση της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, της ανάπτυξης επιστημονικών εφαρμογών, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, ή την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
5. Την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.